O PROJEKTU

 • Název projektu

  • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Poskytovatel dotace

  • MŠMT
 • reg. č. projektu

  • CZ.1.07/1.1.00/44.0001
 • Přidělená dotace

  • 2 485 173,33 Kč
 • Termín realizace

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

O PROJEKTU

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Poskytovatel dotace: MŠMT

reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Přidělená dotace: 2 485 173,33 Kč

Termín realizace: srpen 2013 – červen 2015

Plánované klíčové aktivity:

KA - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství

Pro důsledné naplňování cílů ŠVP je třeba zvýšit podíl praktických a experimentálních činností žáků ve výuce technických předmětů. V současné době škola nedisponuje potřebným zařízením a vybavením v takové míře, která by umožňovala výuku v tomto smyslu realizovat. Z tohoto důvodu bude v rámci realizace projektu dovybavena stávající strojírenská laboratoř o profil projektor. Jeho zakoupení umožní provádění kontroly obrobků tak, jak je běžně prováděno v praxi. Zakoupena bude 3D tiskárna. Kromě povinné výuky žáků SŠ bude zařízení a vybavení rovněž využito v rámci dalších aktivit projektu ke zvýšení zájmu žáků základních škol o technické vzdělávání.

KA - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

Pro důsledné naplňování cílů ŠVP je třeba zvýšit podíl praktických a experimentálních činností žáků ve výuce technických předmětů. V současné době škola nedisponuje potřebným zařízením a vybavením v takové míře, která by umožňovala výuku v tomto smyslu realizovat. Z tohoto důvodu bude v rámci realizace projektu doplněno technické vybavení stávajících laboratoří pro automatizaci (robotické stavebnice, hydraulické systémy), a strojírenských měření (PC, měřidla). Nové vybavení zajistí kvalitní výuku a rozšíří technické schopnosti studentů, naučí se pracovat s novou, dosud ve škole nevyužívanou technologií.

Pro žáky odborné školy je velmi důležitá názornost a spojení teorie s praxí, proto jako další formu vzdělávání volíme exkurze, které probíhají v mimoškolním prostředí a mají přímý vztah k jednotlivým modulům. Převládá v nich názorná metoda a je zaměřena na přímé pozorování probíhajících jevů a procesů a na setkání s praktiky a odborníky určitého oboru.

Cíle exkurze: IQ park Liberec, Národní technické muzeum Praha + Letiště Praha, Škoda Mladá Boleslav + muzeum Škoda.

KA - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu

V návaznosti na nákup nových technologií bude nutné proškolit pedagogy pro práci se zařízeními nakoupenými v projektu, protože se jedná o zcela nová zařízení, kterými škola dosud vybavena nebyla.

KA - Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ

V projektu předpokládáme realizaci jednoho kroužku s počtem 5-10 účastníků po dobu dvou školních roků. Lektory kroužku budou stávající pedagogové školy.

Studenti naší školy v této aktivitě při tvorbě robotů využijí poznatky z oblasti informačních technologií, propojí teorii s praxí, naučí se programovat (možnosti - C / C++, C#, Labview, MATLAB, Visual Basic, Java, Python...). Na robotech prakticky využijí vybrané kapitoly z fyziky jako je rovnováha, dynamika atp. Lektor bude na každou hodinu připravovat stavebnice, bude připravovat zaměření sestavování a programování, ověřovat funkčnost a možnosti nové technologie.

KA - Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ

Jako volnočasovou aktivitu budeme realizovat kroužek z oblasti robotiky. Do kroužků budou zapojeni žáci ZŠ. Kroužek bude zaměřen na stavbu a programování robotů, využití 3D tiskárny pro výrobu součástek. Žáci ZŠ se v této aktivitě naučí programovat (možnosti - C / C++, C#, Labview, MATLAB, Visual Basic, Java, Python…). Na robotech prakticky využijí vybrané kapitoly z fyziky jako je rovnováha, dynamika atp. Lektor bude na každou hodinu připravovat stavebnice, bude připravovat zaměření sestavování a programování, ověřovat funkčnost a možnosti nové technologie.

KA - Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání

Bude vytvořena společná odborná platforma pro pravidelná setkávání výše uvedených pedagogických pracovníků technicky zaměřených SŠ s pedagogy ZŠ v rámci Královéhradeckého kraje. Obsahem budou přednesené příspěvky a zkušenosti z výuky technických předmětů od pedagogů ZŠ i SŠ, a diskuse za účasti zástupců firem, kteří vyjádří své požadavky na absolventy technických oborů a nabídnou konkrétní formy spolupráce se školami. Výstupem pak bude implementace požadavků do ŠVP jednotlivých škol, přizpůsobení programů volnočasových aktivit apod. v rámci zkvalitnění technického vzdělávání.