O PROJEKTU

 • Název projektu

  • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • Poskytovatel dotace

  • MŠMT
 • reg. č. projektu

  • CZ.1.07/1.1.00/44.0001
 • Přidělená dotace

  • 2 485 173,33 Kč
 • Termín realizace

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Druhé projektové setkání - Firma Swell, spol. s.r.o. Hořice

Ve čtvrtek, 23. ledna 2013 se uskutečnilo další setkání zástupců škol v centru vývojových služeb firmy SWELL, spol. s r. o. v Hořicích. Firma SWELL, spol. s r. o. je již několik let partnerem školy VOŠ a SPŠ Jičín, která setkání v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ iniciovala. Cílem akce bylo představení činností firmy poskytující technologické služby, přednesení požadavků na uchazeče o zaměstnání a předání zkušeností s jejich uplatněním.

Setkání zahájil pan Ing. Petr Havlík stručným průřezem historie firmy, z kterého bylo zcela patrné, že celý úspěch ryze české firmy z Hořic je postaven zcela na schopnostech jejího vedení a zaměstnanců. Do budoucna firma plánuje další postupný růst, který bude vyžadovat odborníky. Firma si je vědoma jejich nedostatku a již nyní podporuje studenty umožněním absolvování odborných praxí, pomocí s vedením a konzultacemi závěrečných prací. Dále byly představeny i volnočasové a PR aktivity firmy.

Další bloky úvodní části měli slovo vedoucí jednotlivých oddělení. Ti již konkrétně představili pracovní náplň, technické prostředky a některé výsledky jejich práce, které denně potkáváme na vozovkách.

Prvním z prezentovaných oddělení bylo oddělení konstrukční. To se zabývá zejména vývojem plastových a plechových dílů, tvorbou designu, návrhem kinematických mechanismů a zpracováním výkresové dokumentace. Pro danou činnost je využíván hlavně CAD/CAM/CAE systém Catia. Další prezentace se týkala výpočetního oddělení. Zde jsou řešeny pevnostní analýzy, optimalizace dílů, crash analýzy, dynamika vozů. Na tuto přednášku navazovalo představení oddělení vývojové zkušebny. Zde probíhají vývojové a validační testy, životnostní zkoušky, frekvenční analýzy dílů, mechanické a environmentální testy a také funkční zkoušky mechanických sestav. Posledním představeným oddělením bylo oddělení prototypů a nástrojů, jehož hlavním úkolem je zajistit praktickou vyrobitelnost vyvíjených dílů, zejména lisovaných. Z celé prezentace bylo patrné, že firmy je špičkou ve svém oboru a klade vysoké nároky na odbornost i jejích zaměstnanců.

 Po představení firmy, následovala pro pedagogy nejzajímavější část. Zde si opět vzal slovo pan Ing. Havlík, který shrnul nejdůležitější požadavky na uchazeče o zaměstnání. Zmínil se o tom, že samozřejmostí je základ technického vzdělání a velká chuť pro různorodou práci, která skýtá řešení rozličných problémů. Zmínil značnou potřebu ve vzdělání jazykovém, kde anglický jazyk je v jejich společnosti podmínkou, německý pak výhodou. Dále hovořil o potřebě uchazečů s dobrými „měkkými“ kompetencemi, jako např. samostatnost, efektivní komunikace, kooperace, kreativita… Po přednesení požadavků také zmínil výhody zaměstnání v jejich firmě v podobě dobrého platového ohodnocení, osobnostního i odborného růstu, jazykové kurzy, zahraniční služební cesty, atd. Tato část prezentace vyvolala diskuzi mezi zástupci škol a vznikly zde i praktické nápady na motivaci studentů technických oborů i žáků základních škol pro další studium. Také byly domluveny i počátky spolupráce ve formě exkurzí a prezentací firmy ve školách, které doposud s firmou nespolupracovaly.

Další část dopoledního setkání vyplnily prezentace pedagogů z VOŠ a SPŠ Jičín, kteří ukázali, jak své žáky připravují pro uplatnění v technické praxi. Prvního vystoupení se ujal pan Ing. Vavroušek, který předvedl ukázku modelování a pevnostní analýzy. Po té navázal pan Ing. Vraštil s ukázkami 3D modelů předmětů se strojírenskou tématikou renderovaných ve fotorealistické kvalitě. Nakonec se slova ujali vyučující angličtiny a představili projekt Leonardo, který umožňuje studentům účast na zahraniční stáži. Následně promítli krátký sestřih z jejich letošní praxe v Londýně.

Po úvodních prezentacích se konala exkurze do testovacích laboratoří a výrobních provozů podniku, kde byly popsány přístroje pro provádění testů a zátěžových zkoušek a dále metody jejich vyhodnocení. Exkurze byla velice zajímavá a prokázala, že firma SWELL používá špičkové moderní technologie.

Velká část účastníků považovala setkání za velice přínosné, setkala se zde praxe se vzdělávací sférou a vzájemně si předaly zkušenosti a požadavky pro podporu zlepšení situace v oblasti výuky technického vzdělávání v našem kraji.

Swell, spol. s.r.o.

publikováno 27.01.2014